தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Food Care INDIA

Avocado fruit 1-25 kg Pack - Wayanad - India

Avocado fruit 1-25 kg Pack - Wayanad - India

வழக்கமான விலை Rs. 490.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 490.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Size

Avocados are a stone fruit with a creamy texture that grow in warm climates. Their potential health benefits include improving digestion, decreasing risk of depression, and protection against cancer.

Also known as an alligator pear or butter fruit, the versatile avocado is the only fruit that provides a substantial amount of healthy monounsaturated fatty acids (MUFA). Avocados are a naturally nutrient-dense food and contain nearly 20 vitamins and minerals.

This MNT Knowledge Center feature is part of a collection of articles on the health benefits of popular foods. In the article, we take an in-depth look at the possible health benefits of eating avocados as well as a nutritional breakdown. To maintain balance, we will also look at the possible health risks of consuming avocados.

Information on Fruits & Other Facts

Delicious facts about your favourite fruits

5 Great Reasons to Eat Fruit

  1. Fruit consists largely of water, just like the human body
  2. Fruit is 100% bad-cholesterol free
  3. Fruit stimulates the memory
  4. Fruit has lots of fibre
  5. Fruit makes you feel better

Learn more about each of the types of fruit that you can receive from Fruit at Work. Simply click on the link next to each picture to find out a little bit more that fruit:

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.